Graag beantwoorden wij alle vragen en delen informatie via telefoon of email. Deze informatie is gebaseerd op instructies van de producenten en jarenlange ervaring.
Al onze antwoorden, adviezen en verstrekte informatie zijn vrijblijvend en kunnen er geen rechten aan worden ontleent.

De inhoud van onze webwinkel Tuulk bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en  onderhouden wordt. Desondanks is het onmogelijk volledige garantie te geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Tuulk aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

VERKOOP-, LEVERINGS. EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TUULK.
Gevestigd te Enschede en Hengelo, en kantoorhoudende te Hengelo.

 • 1. Algemeen
  De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Tuulk, onafhankelijk van de herkomst van de geleverde goederen of materialen.
  2. Aanbiedingen en bevestigingen
  Alle aanbiedingen van Tuulk zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en niet bindend. Bestellingen verbinden Tuulk slechts voor zover deze bestellingen schriftelijk zijn bevestigd, dan wel indien Tuulk met levering van de bestelling is aangevangen.
  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft Tuulk het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst zonder aanvaarding te herroepen. Aan koper verstrekte monsters en dergelijke geiden onder voorbehoud van productie wijzigingen en zijn derhalve niet bindend.
  Door Tuulk uitgebrachte offertes hebben de geldigheidsduur van ten hoogste 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
  3. Prijzen
  Prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke anders schriftelijk is overeengekomen, af fabriek (buitenland) waaronder wordt verstaan levering gereed ter inlading op een door Tuulk aan te wijzen plaats van de fabriek. Bij levering af magazijn geldt mutatis mutandis hetzelfde. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
  indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Tuulk gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder voornoemde kostprijsfactoren worden o.a. geacht begrepen te zijn, belastingen, accijnzen, invoerrechten, vrachtprijzen, devaluatie, revaluatie, uitvoerverbod, werkstaking en oorlogsgevaar.
  Tenzij anders overeengekomen is de gebruikelijke verpakking inbegrepen bij de prijs. Verpakkingen worden niet door Tuulk teruggenomen, Bij verpakte grondstoffen die in zakken geleverd worden is circa 2% gewichtstolerantie toelaatbaar. Voor onverpakte grondstoffen zal het verschil tussen bruto en tarra weeggewichten van de weegbrug als netto aangehouden worden. Eventuele door Tuulk betaalde vracht-, inklarings- en verzekeringskosten worden beschouwd als voorschot ten behoeve van de opdrachtgever.
  4. Levering
  De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  a. indien de goederen door of namens koper worden afgehaald: door de in ontvangstnamen van de goederen;
  b. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van die goederen aan die vervoerder.
  Het vorenstaande impliceert dat het vervoer van de goederen geschiedt buiten verantwoordelijkheid van Tuulk en voor rekening en risico van koper, zelfs dan, wanneer de vervoerder voor de zendingen van Tuulk een verklaring op de vrachtbrieven, of anderszins vordert, dat alle schaden gedurende het vervoervoor rekening van de afzender zijn.
 • 1. Levering vindt plaats op het opgegeven bezorgadres, tenzij een andere vorm van   levering   is   overeengekomen.   Tenzij   schriftelijk   anders   overeengekomen, vindt   levering   plaats   aan   de   openbare   verharde   weg   op   de   begane   grond. Afnemer garandeert dat de omstandigheden en faciliteiten ter plaatse afdoende zijn   om   levering   op   die   basis   mogelijk   te   maken.   Bij   andere leveringsomstandigheden is Tuulk gerechtigd dit te kwalificeren als geval als   bedoeld   in   artikel   4.4,   dan   wel   alsnog   tot   levering   over   te   gaan   tegen betaling van een aanvullende vergoeding van afnemer aan Tuulk ten bedrage van 20% van de koopsom inclusief belastingen, onverminderd het recht van Tuulk alle kosten en schade op afnemer te verhalen.
  2. Indien franco-levering overeengekomen wordt, bepaalt Tuulk de wijze van vervoer en de aard en wijze van aflevering en de kosten daarvan.
  3. Indien een levering-in-magazijn overeengekomen wordt, geldt de mededeling dat de door afnemer gekochte goederen voor vervoer gereed zijn als levering. Indien afnemer de goederen niet binnen twee dagen na deze mededeling heeft afgehaald aan het door Tuulk opgegeven adres, is Tuulk gerechtigd dit te kwalificeren als geval als bedoeld in artikel 7.4, dan wel alsnog tot levering over te gaan tegen betaling van een aanvullende vergoeding van afnemer aan Tuulk   ten   bedrage   van   20%   van   de   koopsom   inclusief   belastingen, onverminderd het recht van Tuulk alle kosten en schade op afnemer te verhalen.
  4.   Indien   afnemer de   producten   niet   in   ontvangst   neemt   dan   wel   deze   niet komt/laat   afhalen,   worden   deze   zolang   Tuulk   dat   wenselijk   acht   voor rekening en risico van afnemer opgeslagen. Tuulk heeft in dit geval te allen   tijde   de   bevoegdheid   om   hetzij   nakoming   van   de   overeenkomst   te vorderen,   hetzij   de   overeenkomst   (buitengerechtelijk)   te   ontbinden,   een   en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
  5. Indien een gedeelte van de opdracht gereed is kan Tuulk naar keuze overgaan tot levering daarvan of wachten tot de gehele order gereed is. Ter zaken van de facturering zullen deelleveringen als zelfstandige overeenkomsten worden beschouwd.
  6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Ook bij een overeengekomen fatale termijn is Tuulk pas in verzuim nadat afnemer haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn gesteld heeft alsnog te leveren.
 • 5. Overmacht
  Onder overmacht wordt hier verstaan: een tekortkoming aan de zijde van Tuulk, die niet aan haar schuld te wijten is, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend wordt verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Tuulk of diens leveranciers.

  6. Opschorting
  In geval van overmacht is Tuulk gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Tuulk gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de koper in staat is aan zijn contractuele verplichting te voldoen, is Tuulk gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst ( en ) voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Tuulk bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en),
 • 7. Levertijd
  De opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Tuulk derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij overeengekomen betaling in termijnen kan de levertijd geschorst worden met eventueel zoveel dagen als de betalingstermijn door koper wordt overschreden. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

  8. Afroep en afname
  8.1 Afroep
  Onder een afroeporder wordt verstaan, een order waarbij het tijdstip van de levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper, in geval van een afroepcontract is Tuulk verplicht tot levering indien koper zo tijdig afroept dat de contractueel bedongen levertijd in acht genomen kan worden. In geval van niet tijdige afroep heeft de koper het recht op een additionele afroeptermijn van acht werkdagen, ingaande de eerste werkdag waarop door hem van Tuulk een schriftelijke sommatie tot afroep is ontvangen. Geen recht op verlenging van de afroeptermijn bestaat, indien voor de afroep een vaste termijn wordt overeengekomen.

  8.2 Afname
  In geval van niet tijdige afname heeft de koper het recht op een additionele afnametermijn van acht werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op die waarop door hem van Tuulk een schriftelijke sommatie tot afname is ontvangen. In geval de koper ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft Tuulk het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan koper. Tuulk is alsdan gerechtigd een vergoeding te vorderen voor alle schade dewelke tengevolge van niet tijdige afname voor haar is ontstaan.  

  9. Eigendomsvoorbehoud
  De door Tuulk geleverde zaken blijven het eigendom van Tuulk totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Tuulk gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
  - De tegenprestatie(s) met betrekking lot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf ;
  - Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst (en) ;
  Door Tuulk afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht, Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Tuulk gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Tuulk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

  10. Betaling
  1. Betaling   dient   voor   levering   plaats   te   vinden   zonder   aftrek   of   verrekening. In geval van niet tijdige betaling is afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door Tuulk vereist is.
  2. Tuulk is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd afnemer te verplichten om zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Tuulk te betalen bedragen.
  4. Ingeval van niet tijdige betaling is afnemer gehouden tot volledige vergoeding van   zowel   buitengerechtelijke   als   gerechtelijke   incassokosten.  
  De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van EUR 250,00.
  5. De door afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen binnen tien dagen na factuurdatum in Euro’s voldaan te zijn. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Tuulk aan te wijzen rekeningen of ten kantore van Tuulk. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Tuulk het recht zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen. Tuulk is voorts gerechtigd buiten de koopsom en rente van de koper te vorderen alle gerechtelijke en buiten- gerechtelijke incassokosten die niet door tijdige betaling zijn veroorzaakt. Door de koper gedane betalingen strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
 • 11. Garantie en Reclame
  Door Tuulk geleverde goederen van ondersorteringen, onder welk laatste begrip wordt verstaan goederen van andere kwaliteit dan eerste kwaliteit, worden door Tuulk niet gegarandeerd. Door Tuulk geleverde goederen van eerste kwaliteit worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie, doch uitsluitend indien de gebruiks- c.q. verleggingvoorschriften stipt in acht worden genomen. De door Tuulk te geven garantie zal en kan zich nooit uitstrekken boven de door de fabriek gegeven garantie. Tuulk garandeert met name niet dat door haar geleverde goederen in overeenstemming zijn met, door of vanwege de overheid gestelde of nog te stellen gebruiksvoorschrift en respectievelijk warenkeuren. Indien Tuulk ter voldoening aan zijn garantieplicht het geraden acht goederen of onderdelen door nieuwe te vervangen zullen deze kosteloos en franco, doch overigens onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen goederen gelden, worden geleverd. Goederen of onderdelen, welke zonder betaling door nieuwe worden vervangen worden door levering der nieuwe goederen of onderdelen eigendom van Tuulk. Als reclametermijn geldt een periode van acht werkdagen na ontvangst van de goederen door koper. Reclames wegens manco of maatverschil zijn slechts geldig indien Tuulk in staat wordt gesteld de originele onuitgepakte afleveringseenheden te controleren. De beoordeling van door koper ingediende Reclames is bij uitsluiting voorbehouden aan Tuulk. Indien de Reclame gegrond is, zal Tuulk hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen waarop de Reclame betrekking heeft, vermeerderd met de door de koper gemaakte transportkosten, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen. Tot verdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Tuulk nimmer verplicht. In geval koper zelf reparaties of veranderingen aan het geleverde aanbrengt, verliest de koper ieder recht op Reclame jegens Tuulk.

  12. Aansprakelijkheid
  Met inachtneming van de regels van de openbare orde en goede trouw geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid van Tuulk het volgende:
  a. De aansprakelijkheid van Tuulk is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven reclameverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die ter nakoming van reclameverplichtingen en die ingevolge de wet Productaansprakelijkheid, is uitgesloten.
  b. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten, behoudens indirecte schade zoals omschreven in de wet Productaansprakelijkheid.
  c. Tuulk is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als directe of indirect gevolg van: - Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de koper verstrekte gegevens ; - Daden of nalatigheid van koper, diens ondergeschikten, dan wei andere personen die door of vanwege de koper te werk zijn gesteld; - Overschrijding van de levertijd. Indien Tuulk, ondanks het vorenstaande, op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn is de desbetreffende aansprakelijkheid van Tuulk beperkt tot de factuurwaarde.

  13. Geschillen
  Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen ais zodanig wordt beschouwd, welke tussen partijen mocht ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeen- komsten, welke een uitvoer zal zijn van die overeenkomsten, zullen in geval de Rechtbank bevoegd is, uitsluitend onderworpen zijn naar het oordeel van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, onverminderd het recht van Tuulk de koper voor de rechter van zijn woonplaats of aan elke andere bevoegde rechter te dagen.

  14. Toepasselijk recht
  Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Tuulk.

  15.
  Tuulk is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Tuulk zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.
Toegevoegd aan winkelwagen